De slotenmaker Maasmechelen Dagboeken

Tot slot vinden we aan deze kant aangaande dit Noordeinde, vlakbij een Haagpoort, alsnog een gevelsteen in dit huis met schoenmaker Hendrick Gerritsz.

Een tachygrafie of snelschrijfkunst en de stenografie, die via ons stelsel van tekens het gesprokene woordelijk teruggeeft, beschikken over de schoonschrijfkunst verdrongen. Het voorgeslacht schijnt verdere tijd en geduld te beschikken over gehad om de mirakels betreffende de etsnaald en der graveerstift met een ganzenpen na te streven vervolgens met de haastige eeuw is te beurt gevallen.

Verder de stedelijke regeringen begrepen, dat dit antieke gezegde: honos alit artes (‘kunst voedt eer’) geen blote frase was, doch dat het vereren van de kunst in haar meest uitmuntende beoefenaars een aangaande beste middelen was teneinde haar te kweken en te prikkelen.

zou deze mogen ontvangen 6 guldens eens, buiten meer. Voor een bezoek bij ons gezeten burger, die nauwelijks biljet had met regenten, en daar waar hij geroepen werden "omme te visiteren wat sieckte die hadde, sonder dat deze gebesicht (werd) omme denselven persone te cureren"

IS … dit toegestaan het dát College buiten kennis, wederhoor en reflectie kan beslissen aan andermans eigendom en cultureel juist over dit volk betreffende Holland én erbuiten?

Waarschijnlijk hield hij commensalen (soort kamerbewoners), dat een Latijnse schoolmeesters ook niet enkel vergund was, maar hen werden daarenboven vrijdom aangaande bier toegestaan door de burgemeesters, zowel aan hun huisgezin ‘ende oock de commensalen’ voor zover zij er enig wil­ten te houden.

Je hoop het jouw vlug bevrijd raakt! Dare to be different The Jellyfish, a brilliant creature. No nerves and no brain, so no bad thoughts and no pain

Zoals betreffende oudsher en overal, gaat een barbiers­webwinkel met mr. Jacob immers tevens een plaats zijn geweest, daar waar een nieuwtjes en praatjes van de dag werden besproken en uitgebroed. Een ‘Handelsblad’ en een ‘Nieuws aangaande een Dag’ (kranten uit 1882)

Franchois Duyst met Santen, die in de jaren 1583 en 1584 burgemeester was. Hoe dat ‘personaege’, die daar ons ‘dienaer’ of lijfknecht op nahield, er kwam te wonen, kan je niet zeggen.

Het woonhuis waarin de weduwe van mr. Corstiaen met der Goes, de vermaarde schout betreffende Delft, wanneer huurster hoofdhaar verblijf hield, had doch 8 stookplaatsen en 3 eest. Hoofdhaar echtgenoot bekleedde zijn ambt met 1562-1577 en was zodra ketterjager zeer gevreesd. Hoofdhaar woonhuis volgde zuidwaarts op het met Rijhoven. Het grootste woonhuis tussen een ruime ‘aardse tabernakels’ aangaande het ge­deelte met 't Oude Delft was dat van Michiel Jansz Sasbout, dat vroeger elf, in 1600 negen haardsteden had met te melden.

Vlak naast hem woonde een deurwaarder, welke, blijkens de aangifte, uitgezonderd zijn ambt, dit bedrijf van pannenbakker uitoefende Deze had daartoe in bestaan woonhuis een oven ingericht. Later zou hier een plateelbakkerij worden gevestigd.

, in navolging over wat betreffende Desiderius Erasmus werden gezegd. Moge in 1883, indien Klik hier dit derde eeuwfeest van 's mans geboorte zal geraken gevierd, dit besluit blijven, dat te midden met de in Latium's taal Delphi Batavorum genoemde stad, een monument gaat verrijzen welke een door Vondel zodra ‘wijs’ bezongen Delvenaar volkomen waardig moge bestaan!

) op een dergelijk waardevolle manier een mooie andere invulling heeft gekregen en op cultuurgebied een leegte in Den Helder opvult. Het soort juiste initiatieven zou de Gemeente juist moeten verwelkomen en helpen!

Weinig particulieren ofwel personen, die geen evenement uitoefenden, bewoonden destijds dat gedeelte aangaande onze stad. Achtereenvolgens worden opgenoemd: ons pompmaker, ons ‘out-schoenmaecker’, ons goudsmid ‘Inden Bibel’, een schoenmaker, de schrijnwerker Jacob Oliviersz, die tegelijkertijd kwartiermeester betreffende het 15e kwartier was en aansluitend ons lid over het voormalige gilde met Maria’s Strekking, dit kan zijn een kleer­maker.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De slotenmaker Maasmechelen Dagboeken”

Leave a Reply

Gravatar